Wikiberge-Logo

wikiberge.de

Bergtourenberichte aus dem Rosenheimer Hausbergen

Watzmannmassiv

Warning: exif_read_data(watzmannmassiv.jpg) [exif_read_data]: Process tag(x0001=ModeArray ): Illegal pointer offset(xFFFFFC2E + x005C = xFFFFFC8A > x372A) in /var/www/web734/html/wikiberge/admin/baustein_infobox_right.php on line 24

Warning: exif_read_data(watzmannmassiv.jpg) [exif_read_data]: Process tag(x00A0=UndefinedTa): Illegal format code 0x0700, suppose BYTE in /var/www/web734/html/wikiberge/admin/baustein_infobox_right.php on line 24

Warning: exif_read_data(watzmannmassiv.jpg) [exif_read_data]: Process tag(x00A0=UndefinedTa): Illegal pointer offset(x30303130 + x4000000 = x34303130 > x372A) in /var/www/web734/html/wikiberge/admin/baustein_infobox_right.php on line 24
Watzmannmassiv

Watzmannmassiv - Informationen

Region: Berchtesgadener Alpen
Höchster Gipfel: Watzmann
Online Karten: Google Maps (folgt)
Open Street Map

Einleitung

Karte

Bergtouren

Hirschwieskopf und Watzmannumrundung Watzmannüberschreitung

Mountainbiken

Mountainbike Archenkanzel

Gipfel

Archenkanzel Hirschwieskopf
Watzmann

Hütten

Kührointalm Mitterkaseralm (Watzmann)
St. Bartholomä Gaststätte Watzmannhaus
Wimbachgrieshütte Wimbachschloss